FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

Image Designation Section Email Phone Number
प्रेम बहादुर लामा गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय lamap2405@gmail.com 9848027598
तक्दिर लामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय thakdirlama@gmail.com 9858322169
साेनाम बहादुर लामा वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८४८३२११११
समक्याप लामा वडा अध्यक्ष २ नं. काे वडा कार्यालय ९८६८१३६५४३
ग्याम्जो लामा वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय ९८४१५०३२०६
लातर लामा वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय ९८४८३१८३१५
पाल्जोर लामा वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय ९८४८३३६८१५
पाल्जाेर तामाङ वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय 9868311748
कुन्साङ आङमु लामा गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ९८६८३७०६३७
पाल्जोम तामाङ गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ९८६८२२३२२४
पुटी लामा गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ९८६३१६००९०
लामु लामा गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ९८६८०४२२७६
निमा तुण्डुप नेपाली गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9864972403
क्याम्जो लामा वडा सदस्य ३नं. वडा कार्यालय ९८६९५९३६५०
तोप्देन लामा वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय ९८६८१२०८१७