FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरू

मिति २०७८।०३।२६ गतेको कार्यपालिकाकाे बैठकको निर्णय

दस्तावेज: 

मिती २०७६।०१।१४ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

दस्तावेज: 

मिती २०७५।०८।२६ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

दस्तावेज: 

मिती २०७५।०८।०५ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

दस्तावेज: 

मिती २०७५।०४।०४ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

दस्तावेज: